Door verder te browsen op https://deelnemers.klimmentegenms.nl, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Dicht

Reglement Klimmen tegen MS 2019

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaand reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.

01 - Algemeen

 1. Deelname aan Klimmen tegen MS en daaraan gerelateerde evenementen vindt volledig plaats op eigen risico.
 2. Klimmen tegen MS is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Mont Ventoux met de fiets, (hard)lopend of met ander materieel dat voor een beklimming benodigd is, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS.
 3. Deelnemers spannen zich in de berg één of meerdere keren te beklimmen. Per deelnemer worden maximaal 4 beklimmingen gefaciliteerd.
 4. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich tot het uiterste inspannen om tenminste € 500 bijeen te brengen. 
 5. Deelname kan in een team plaatsvinden waarbij dit bedrag van € 500 moet worden vermenigvuldigd met het aantal deelnemers in het team. 
 6. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers, die de minimale sponsoropbrengst niet halen en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname. Inschrijfgelden en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.

02 - Inschrijving

 1. Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux per fiets, (hard)lopend of met ander voor de beklimming benodigd materieel. Ander materieel dan een fiets dient vooraf bij de organisatie te worden aangemeld in verband met de organisatie van het evenement.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van € 50 per persoon is voldaan 
 3. Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname aan Klimmen tegen MS moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het inzicht in je conditie en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar. Deelname aan Klimmen tegen MS is op basis van eigen risico zie ook § 1, lid 1 en § 9.
 4. Het inschrijfgeld is € 50 per persoon. In het inschrijfgeld is geen kleding inbegrepen. 
 5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde ‘Stichting Klimmen tegen MS”, zonder daar een vergoeding voor te claimen. Dit is eveneens van toepassing van eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van MS gerelateerde organisaties en door Stichting Klimmen tegen MS goedgekeurde partners, waaronder bijvoorbeeld sponsoren.
 6. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Ook reeds gedane donaties worden niet terugbetaald. 

03 – Deelnemers onder de 18 jaar

 1. Onder “deelnemers jonger dan 18 jaar” verstaan we ‘deelnemers die op 10 juni 2019 nog geen 18 jaar zijn’
 2. Doen mee onder de verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hierdoor dient een toestemmingsverklaring te worden ingevuld. Deze is te vinden op de website.
 3. Doen mee onder een begeleiding van een volwassene (de begeleider) tijdens het gehele evenement. 
 4. Zowel deelnemer als begeleider moeten zijn ingeschreven als deelnemer en te voldoen aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden.
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen helaas alleen als wandelaar worden toegelaten.

04 - Deelname ‘Klimmen tegen MS’ 10 juni 2019

 1. Deelname aan ‘Klimmen tegen MS’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord en/of rugnummer te dragen.
 2. Met het accepteren van het stuurbord en/of rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over deugdelijk materieel waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn.

05 - ‘Klimmen tegen MS’ kleding

 1. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht het tenue ‘Klimmen tegen MS’ te dragen gedurende de beklimmingen op de koersdag.
 2. De kleding wordt uiterlijk 10 dagen voor het evenement  of eerder, indien mogelijk, direct naar de deelnemers opgestuurd door de leverancier.
 3. Kleding wordt niet opgestuurd en niet mee naar Frankrijk genomen door de organisatie.

06 - Route

 1. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
 2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg)
 3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers van ‘Klimmen tegen MS’ op te volgen.
 4. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (zie § 7.)
 5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 6. Het gebruik van volgauto's is niet toegestaan. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

07 - Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 2. Het dragen van een valhelm op de fiets is verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd en ten strengste afgeraden.
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal. Het materiaal (bijvoorbeeld fiets of ander vervoermiddel) moet geschikt zijn voor het doel waarvoor bestemd, één of meerdere beklimmingen en afdalingen van de Mont Ventoux. 
 5. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

08 - Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

09 - Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) van deelnemers, en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.
 3. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door omstandigheden afgelast of verplaatst moet worden.